Triton X

Triton X kdorfman Tue, 12/20/2011 - 15:17

Triton X 10%

MW = 646.86

1 g = ~1 mL

Concentration: %
to make: mL
start with: mL Triton X